Charyzmat

Bóg w wyrokach swoich niezbadany, powołując nasze Zgromadzenie do samodzielnego życia w Kościele Świętym, powierza mu myśl swoją: Mądrość przedwieczna domaga się od stworzeń uwielbienia dla swej Sprawiedliwości.

Tożsamość naszemu Zgromadzeniu nadaje charyzmat, którym została obdarowana przez Ducha Świętego Matka Założycielka. Drogą jego realizacji jest:

Wielbienie Bożej Sprawiedliwości – ekspiacja

Celem posłannictwa Zgromadzenia jest wielbienie Bożej Sprawiedliwości, której szczytem była miłość Chrystusa na krzyżu. Każda z nas powinna całe swoje życie poświęcić w duchu ekspiacji jako wynagrodzenie Bożej Sprawiedliwości za wszelkie zło dokonujące się w świecie.

Apostolstwem czynu mamy podkreślać i przypominać, że za każdy czyn musi być pokuta, za każdy grzech winna być ekspiacja (z Konferencji Matki Założycielki).

 Czynny udział w odkupieńczej misji Chrystusa

Przez świadectwo konsekrowanego życia, modlitwę, wewnętrzną pokutę, trud apostolstwa i cierpienie – mamy przyczyniać się do przyjmowania przez świat owoców Odkupienia. Nasze miejsce i nasza służba jest tam, gdzie Odkupienie raz dokonane, dokonuje się ustawicznie. (z Konstytucji Zgromadzenia).

 Miłość Krzyża i duch przebaczenia

Chrystus Ukrzyżowany jest niewyczerpanym źródłem żywotności naszego posłannictwa względem 

błądzących, zagubionych moralnie, odrzuconych i wzgardzonych. Przez moc miłości Krzyża i ducha przebaczenia mamy stawać się żywym znakiem obecności Boga wśród ludzi. Samarytanka, to misjonarka u stóp Krzyża. (z Konferencji Matki Założycielki).

 Związanie życia z Matką Bożą Bolesną – Współodkupicielką

Od Matki Bożej Bolesnej uczymy się wiary i miłości zdolnej współuczestniczyć w cierpieniu i służeniu bliźnim. Mamy Ją naśladować w Jej milczeniu i pokorze, a szczególnie stojącą pod Krzyżem. Matka Najświętsza najlepiej pokieruje naszymi krokami, wzmocni swymi łaskami, byśmy mogły iść drogą, którą Ona nam wskaże. (z Konstytucji Zgromadzenia).

 Złączenie życia jednostek i wspólnoty z liturgią Kościoła

Liturgia – jako dzieło Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała – jest dla nas drogą do świętości oraz źródłem siły i mocy do trudnych zadań apostolskich. W wykonywaniu świętych czynności liturgicznych, Zgromadzenie na uprzywilejowanym miejscu stawia pełen siły duchowej śpiew gregoriański. (z Konstytucji Zgromadzenia).

„Bóg jest Miłością” (1J 4,8)