O Wspólnocie

Celem Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich jest pogłębianie życia chrześcijańskiego jej członków poprzez współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek i uczestnictwo w jego duchowości.

 

Członkowie pozostają w świecie, uczestniczą w duchowości Zgromadzenia, wspólnie ze wspólnotą zakonną tworzą duchową rodzinę. Aby uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła, Wspólnota, jako główne zadanie, przyjmuje dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia.

 

 

Czyni to przez:

 • poświęcenie czasu osobom niepełnosprawnym w placówkach Zgromadzenia,
 • niesienie pomocy potrzebującym w swoim środowisku, znajdującym się w trudnej sytuacji z racji choroby, niedostatku,
 • świadome podejmowanie duchowych ofiar, m.in. przez modlitwę i dobrze spełniane obowiązki, znoszenie cierpień fizycznych i przykrości moralnych, drobne wyrzeczenia, dobre uczynki, walkę ze swymi wadami i pokusami itp.

Warunkiem przyjęcia i przynależności do Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich jest:

 • pragnienie życia według zasad wiary katolickiej, uczestniczenie w praktykach religijnych i w życiu sakramentalnym,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • wolna decyzja przystąpienia i akceptacja programu przygotowawczego,
 • ukończony 18 rok życia.

Kandydaci na członków, przed włączeniem do Wspólnoty, powinni uczestniczyć przynajmniej w dwóch spotkaniach formacyjnych i złożyć do Przełożonej Generalnej pisemną prośbę o przyjęcie i życiorys. Akt włączenia nowych członków do Wspólnoty odbywa się raz w roku.

Przynależność do Wspólnoty nakłada na każdego członka następujące obowiązki:

 • prowadzić życie zgodne z przykazaniami Bożymi,
 • brać czynny udział w działalności Wspólnoty, szczególnie w spotkaniach formacyjnych,
 • przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Wspólnoty,
 • poznawać charyzmat samarytański oraz życie Sługi Bożej Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej,
 • budować duchowe więzi przyjaźni pomiędzy członkami i pielęgnować je dla lepszego wypełnienia swej misji.

Spotkania Wspólnoty tworzą stałe elementy: modlitwa, spotkania w grupie ze słowem Bożym, konferencje, wzajemna wymiana doświadczeń oraz czas przeznaczony na rekreację.

Spotkania te, oprócz wprowadzania członków w duchowość Zgromadzenia, zapoznania z jego historią, bieżącą działalnością, mają na celu również zachęcenie do modlitwy za Kościół, za Ojczyznę oraz do pełniejszego włączenia się w różne formy pomocy potrzebującym.

Drugi piątek każdego miesiąca jest dniem modlitewnej łączności członków Wspólnoty ze Zgromadzeniem przez odmówienie: Bolesnej tajemnicy różańca w intencji wynagradzającej, modlitwę do św. Benedykta i modlitwę o beatyfikację Sługi Bożej Matki Wincenty.

Członkowie Wspólnoty, ożywieni tym samym duchem wiary i apostolstwa co członkinie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, uczestniczą w jego dobrach duchowych, przede wszystkim we Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, Liturgii Godzin i innych modlitwach oraz w dziełach apostolskich prowadzonych przez Zgromadzenie.

W intencji członków Wspólnoty, żywych i zmarłych, poszczególne domy Zgromadzenia, w drugi piątek każdego miesiąca ofiarują swoje modlitwy, prace, cierpienia i posługę wśród podopiecznych. Tego dnia, o ile będzie to możliwe, w intencji Wspólnoty zostanie odprawiona Msza św.

Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres:

Moderatorka Wspólnoty s. Benedykta Dobrzyniecka

Niegów, ul. Klonowa 1

07-230 Zabrodzie

e-mail: osbsam@zakon.opoka.org.pl