Charyzmat

Bóg w wyrokach swoich niezbadany,
powołując nasze Zgromadzenie
do samodzielnego życia w Kościele Świętym,
powierza mu myśl swoją:
Mądrość przedwieczna domaga się od stworzeń
uwielbienia dla swej Sprawiedliwości.

Tożsamość naszemu Zgromadzeniu nadaje charyzmat,
którym została obdarowana przez Ducha Świętego Matka Założycielka.
Drogą jego realizacji jest:

 

 

Wielbienie Bożej Sprawiedliwości – ekspiacja

Celem posłannictwa Zgromadzenia jest wielbienie Bożej Sprawiedliwości, której szczytem była miłość Chrystusa na krzyżu.
Każda z nas powinna całe swoje życie poświęcić w duchu ekspiacji jako wynagrodzenie Bożej Sprawiedliwości za wszelkie zło dokonujące się
w świecie.

Apostolstwem czynu mamy podkreślać i przypominać, że za każdy czyn musi być pokuta, za każdy grzech winna być ekspiacja
(z Konferencji Matki Założycielki).

Czynny udział w odkupieńczej misji Chrystusa

Przez świadectwo konsekrowanego życia, modlitwę, wewnętrzną pokutę, trud apostolstwa i cierpienie – mamy przyczyniać się do przyjmowania przez świat owoców Odkupienia.
Nasze miejsce i nasza służba jest tam, gdzie Odkupienie raz dokonane, dokonuje się ustawicznie
(z Konstytucji Zgromadzenia).

Miłość Krzyża i duch przebaczenia

Chrystus Ukrzyżowany jest niewyczerpanym źródłem żywotności naszego posłannictwa względem błądzących, zagubionych moralnie, odrzuconych i wzgardzonych.
Przez moc miłości Krzyża i ducha przebaczenia mamy stawać się żywym znakiem obecności Boga wśród ludzi.
Samarytanka, to misjonarka u stóp Krzyża
(z Konferencji Matki Założycielki).

Związanie życia z Matką Bożą Bolesną – Współodkupicielką

Od Matki Bożej Bolesnej uczymy się wiary i miłości zdolnej współuczestniczyć
w cierpieniu i służeniu bliźnim.
Mamy Ją naśladować w Jej milczeniu i pokorze, a szczególnie stojącą pod Krzyżem. Matka Najświętsza najlepiej pokieruje naszymi krokami, wzmocni swymi łaskami, byśmy mogły iść drogą, którą Ona nam wskaże
(z Konstytucji Zgromadzenia).

Złączenie życia jednostek i wspólnoty z liturgią Kościoła

Liturgia – jako dzieło Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała – jest dla nas drogą do świętości oraz źródłem siły i mocy
do trudnych zadań apostolskich.
W wykonywaniu świętych czynności liturgicznych, Zgromadzenie na uprzywilejowanym miejscu stawia pełen siły duchowej śpiew gregoriański
(z Konstytucji Zgromadzenia).

„Bóg jest Miłością” (1J 4,8)